Algemene voorwaarden

Op alle verkopen en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Nijhof B.V.

I ALGEMEEN

Algemene voorwaarden
De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met klanten van de besloten vennootschap Nijhof Zelfbouw Baarn B.V. gevestigd te Minervaweg 3, 3741GR in Baarn, verder ook te noemen: ‘Nijhof’,‘Nijhof bouw- en woonwaren’ en ‘Nijhof woonwarenhuis’. Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van een klant prevaleren onderhavige, tenzij Nijhof de klant schriftelijk heeft bevestigd, dat diens voorwaarden prevaleren.

Offertes
Alle offertes, prijslijsten en andere publicaties van Nijhof zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald of is overeengekomen.

Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod door de klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de klant een bedrag (vooruit)betaald heeft zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na toepassing van het recht van retournering, terugbetaling plaatsvinden, indien de overeenkomst waarop die (vooruit)betaling betrekking heeft niet tot stand komt dan wel ontbonden wordt en restitutie van het (aan)betaalde bedrag is aangeboden. Nijhof is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden indien hij gegronde reden heeft te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Deze grond kan zijn een concrete en recente negatieve ervaring van Nijhof met de klant, dan wel gelegen zijn in de voorschriften van de Arbeidsomstandighedenwet of andere geldende voorschriften. Desgevraagd zal Nijhof zijn motivering schriftelijk aan de klant verstrekken. Nijhof zal tevens – bij het aanbod – aan de klant de volgende informatie verstrekken:
A.) schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het recht van retournering gebruik kan maken;
B.) het geografische adres van Nijhof waar de klant met klachten terecht kan;
C.) de na aankoop bestaande service en de garanties bij bestellingen en met de klant overeengekomen maatwerk.

Orders
Bij het sluiten van elke overeenkomst ontvangt de klant een ordernummer. Op de orderbevestiging wordt vermeld in welke week Nijhof verwacht de bestelling te kunnen afleveren. De klant is verantwoordelijk voor een juiste aanlevering van adres, postcode en telefoonnummer, met name ten behoeve van het afleveren.

Prijzen
De prijzen zijn inclusief BTW, doch exclusief eventuele verpakkings-, bezorg- of- verzendkosten. Op verzoek zullen eventuele kosten voor door Nijhof te verrichten montage- en/of installatiewerkzaamheden steeds separaat worden geoffreerd. Van alle bijkomende kosten zal Nijhof tijdig voor het sluiten van de overeenkomst de klant opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de klant kunnen worden berekend. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven en/of andere wettelijke heffingen. Nijhof kan de prijs na de totstandkoming van de overeenkomst doch voor aflevering niet verhogen, tenzij:
A.) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of door de fabrikant opgelegde verwijderingsbijdragen of
B.) de prijsverhoging het gevolg is van door Nijhof op verzoek van de klant uitgevoerd meerwerk en de klant daarover van tevoren op de hoogte is gesteld of
C.) de klant na de totstandkoming van de overeenkomst alsnog wijzigingen wenst in de uitvoering daarvan.

Betalingsvoorwaarden
Bij het afleveren van goederen dient het factuurbedrag te zijn betaald en door Nijhof te zijn ontvangen. De klant ontvangt hiervoor uiterlijk twee weken vóór levering een factuur, tenzij is afgesproken dat aan de chauffeur contant wordt betaald. De betalingstermijn van het factuurbedrag is 14 dagen na verzenddatum factuur. Montagekosten worden achteraf in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt de klant een aparte factuur. Indien de klant goederen bestelt, is Nijhof gerechtigd daarvoor een aanbetaling of vooruitbetaling te verlangen. Indien betaling niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is de klant van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum, c.q. het moment waarop contante betaling dient plaats te vinden een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van het tekortschieten dan wel de wanprestatie aan de zijde van de klant, komen voor rekening van de klant. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het geldende liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het door de klant verschuldigde bedrag.

Eigendomsvoorbehoud
Onverminderd het risico van een klant met betrekking tot geleverde zaken, behoudt Nijhof het recht van eigendom op zodanige zaken voor totdat het factuurbedrag en eventuele renten en kosten volledig door een klant is/zijn voldaan. Hetzelfde geldt, indien een koopsom/factuurbedrag in een rekening-courant verhouding is geboekt of in een saldo-biljet is opgenomen. In zo’n geval strekt het eigendomsrecht van Nijhof tot zekerheid voor haar aanspraken op het saldo, eventueel vermeerderd met renten en kosten.

II VERKOOP

Recht van retournering 
Ter verkoop aangeboden artikelen mogen, tenzij anders bepaald, worden geretourneerd gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag na de verkoop, tenzij anders overeengekomen is, mits onbeschadigd, ongebruikt en in originele ongeopende verpakking, en met overhandiging van de originele kassabon, c.q. kwitantie. Goederen die op verzoek van de klant zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de klant zijn besteld zijn steeds uitgesloten van het recht van retournering. Andere beperkingen of uitsluitingen van het recht van retournering zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

Conformiteit
Nijhof staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Nijhof staat er bovendien voor in dat de goederen en/of diensten die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn (deugdelijk en bruikbaar zijn) alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen. De klant staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Bij maatwerk, of indien goederen worden samengevoegd op aanwijzing van de klant, staat de klant in voor de opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen, tenzij er kennelijk sprake is van een vergissing en deze vergissing ook voor Nijhof kenbaar moet zijn geweest. Indien de klant gegevens mondeling of telefonisch kenbaar maakt, komen de gegevens die niet door Nijhof schriftelijk zijn bevestigd voor risico van de klant.

III AFLEVEREN

Levertijd
Op de orderbevestiging wordt vermeld in welke week Nijhof verwacht de bestelling te kunnen afleveren. Het annuleren van de bestelling is niet meer mogelijk, tenzij over de kosten daarvan afspraken zijn gemaakt. Dit geldt ook indien Nijhof de levering eerst enkele weken later kan bezorgen. De levertijd mag uitlopen met een termijn van één keer de verwachte levertijd met een maximum van één maand.

Afleverkosten
Bestellingen van meer dan € 2.500,- worden binnen een redelijke afstand van de vestigingsplaats van Nijhof bezorgd. Bij bestellingen van minder dan € 2.500,- worden transportkosten in rekening gebracht. Indien de bestelling door de klant zelf wordt opgehaald, zijn er geen transportkosten verschuldigd.

Zelf ophalen 
Als de klant zelf de bestelling ophaalt, dan laat Nijhof weten wanneer de artikelen opgehaald kunnen worden. Deze artikelen dienen binnen 14 dagen te worden opgehaald, tenzij anders is afgesproken.

Afleveren
Alle zaken worden door Nijhof aan de klant op het afleveradres afgeleverd op beganevloerniveau. Verder c.q. ander vervoer van de zaken behoort niet tot de verplichtingen van Nijhof. De klant is verplicht bij aankomst de chauffeur hulp te bieden bij het uitladen van de goederen, tenzij vooraf anders tussen partijen is overeengekomen. De klant dient Nijhof vooraf te laten weten of er bijzondere omstandigheden zijn die een rol kunnen spelen bij het afleveren van de bestelling. Indien Nijhof van tevoren niet op de hoogte is gebracht van mogelijke moeilijkheden met betrekking tot het kunnen bereiken van de woning, c.q. het afleveradres, kan Nijhof niet aansprakelijk gesteld worden, indien dat er bijvoorbeeld toe leidt, dat de goederen bij het afleveradres niet kunnen worden afgeleverd. Alle keukens worden geleverd zonder aan- en afvoermaterialen.

Afleverdatum en -tijdstip 
Ten minste één dag voordat de bestelling wordt afgeleverd, ontvangt de klant een kaartje of wordt telefonisch de leverdatum meegedeeld. De levering kan gedurende de gehele dag plaatsvinden. Bij de afdeling Planning/Service (bereikbaar tijdens openingstijden, behalve op zaterdag) kan de klant informeren wat het vermoedelijke aflevertijdstip is. De klant wordt dan meegedeeld binnen welke periode van 4 uren hij de bestelling kan verwachten. Lukt het Nijhof niet de bestelling in de genoemde periode te bezorgen, dan is Nijhof niet aansprakelijk. Wanneer de klant een keuken of sanitair zelf monteert, dan dient hij minimaal 3 weken van tevoren contact op te nemen met Nijhof om definitief een datum vast te leggen voor het afleveren. Indien de klant niet thuis is op het moment van bezorgen, dan zal de chauffeur proberen de klant telefonisch te bereiken. Mocht dat geen resultaat opleveren, dan doet Nijhof een kaartje in de bus. De klant kan dan een nieuwe afspraak maken. De gemaakte kosten in verband met het vergeefse transport komen in dat geval voor rekening van de klant. De klant is verplicht bij aankomst de chauffeur hulp te bieden bij het uitladen van de goederen.

Magazijn
Wanneer de klant de bestelde goederen niet kan afnemen binnen de overeengekomen levertijd, dan dient de klant dit minimaal 6 weken van tevoren aan Nijhof te melden, zodat Nijhof ook de ontvangst in het magazijn kan uitstellen. Zijn de goederen in het magazijn binnengekomen, en de klant kan niet binnen 3 weken na de afgesproken levertijd afnemen, dan komen alle daarmee verband houdende opslagkosten voor rekening van de klant. In dit geval is de klant tevens gehouden terstond 80% van het totale factuurbedrag (inclusief BTW) te betalen. Het restant bedrag, te weten 20% van het totale factuurbedrag (inclusief BTW) dient betaald te zijn en door Nijhof ontvangen te zijn, uiterlijk op het moment van afleveren van de desbetreffende goederen.

Leveringsgarantie
Indien de klant artikelen ontvangt in een andere kleur of maat dan was besteld, dan dient de klant dit binnen 48 uur na aflevering te melden bij Nijhof. Nijhof tracht dan binnen één maand de klant de juiste artikelen te bezorgen. Klachten na 48 uur na aflevering worden niet in behandeling genomen. Eventuele beschadigingen van de goederen bij de levering, dient de klant in dat geval vóór het monteren en binnen 48 uur na ontvangst te melden bij Nijhof.

IV GARANTIE

De klant kan er op rekenen dat de artikelen voldoen aan de eisen die normaal gebruik daaraan stellen. In geval van non-conformiteit bepaalt Nijhof de wijze van herstel; ofwel reparatie, ofwel vervanging. Tot één jaar na de factuurdatum zijn de hierboven bedoelde kosten van reparatie of vervanging volledig voor rekening van Nijhof, uitgezonderd de verwerkingskosten. Daarna komen alle reparatie of vervangingskosten voor rekening van de klant, welke oorzaak zij ook hebben. Vanaf het moment dat het artikel bij de klant is afgeleverd, geldt de volledige garantie. Wanneer een artikel bij herhaling niet voldoet aan de eisen die bij normaal gebruik mogen worden gesteld, zal Nijhof zich inspannen de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Wanneer een artikel wordt vervangen geldt weer de volledige garantietermijn. Nijhof of een fabrikant kan een verdergaande garantie geven. Nijhof neemt verdergaande fabrieksgaranties altijd over. De voorwaarden van de verdergaande fabrieksgaranties levert Nijhof met het artikel.

Voor het oplossen van een klacht mag Nijhof dezelfde levertijd hanteren als de eerste levertijd. Bij tegels, vloeren, hout en laminaat etc. is Nijhof niet aansprakelijk voor de kosten die gemaakt zijn om het materiaal te verwerken, als blijkt dat het product geheel of gedeeltelijk afwijkt van het bestelde. Wel zal Nijhof, als blijkt dat het materiaal fout is geleverd, kosteloos ruilen.

V AANSPRAKELIJKHEID

Overmacht
In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Nijhof geen invloed heeft, noch redelijkerwijs kan hebben en welke een levering van enige gekochte zaak onmogelijk maakt, wordt Nijhof ontslagen van de verplichtingen uit hoofde van de met een klant gesloten overeenkomst. Een klant kan ingeval van overmacht geen vergoeding van door deze geleden schade van Nijhof vorderen. Ingeval van tijdelijke overmacht is Nijhof gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering tengevolge van de overmacht duurt. Nijhof zal een klant schriftelijk in kennis stellen van vertraging in de levering tengevolge van overmacht.

Maten
De door een klant opgegeven maatvoering voor een af te leveren en/of te plaatsen keuken is bindend. Indien bij de aflevering en/of plaatsing blijkt dat de maatvoering door een klant onjuist is opgegeven zijn de kosten van wijziging en/of aanpassing voor rekening van de klant. Indien zodanige wijziging of aanpassing een verlenging van een overeengekomen leveringstermijn met zich brengt is dat eveneens voor rekening en risico van de klant. Nijhof is alleen aansprakelijk voor de kosten van zodanige wijzigingen en/of aanpassingen als zij zelf de maten heeft gemeten en/of bepaald.

VI KLACHTEN/GESCHILLEN

Klachten
Klachten kunnen gemeld worden bij Nijhof, afdeling Service, telefoonnummer: 035– 5486111, bereikbaar tijdens openingstijden. Correspondentieadres: Nijhof BV, 3741 GR Baarn of info@Nijhofbaarn.nl. Indien de klant een gegronde klacht heeft over een bestelling, dan betaalt hij slechts de artikelen die zonder problemen zijn geleverd. De artikelen waar een gegronde klacht over is dienen pas betaald te worden als de problemen zijn opgelost.

Geschillen
Op de overeenkomsten tussen de klant en Nijhof over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot door Nijhof te leveren of geleverde goederen en diensten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amersfoort, tenzij dat wettelijk is uitgesloten.